Logo.jpg
הודעות
18/01/2012
טופס תצהיר הרו"ח לתרבות תורנית עודכן , יש להעלות מחדש עד לתאריך 18/12גם אם בסטטוס תקין . לפי הפורמט החדש .
25/12/2011
המערכת סגורה להגשת בקשות תמיכה לשנת 2012
דף הבית
אודות
תבחינים
צור קשר
צור קשר
 

בכל שאלה או עזרה טכנית נא לפנות למחלקה הרלוונטית בעירייה כדלקמן:

·        אגף תורני - אלינור עובד  03-9112048
·       אגף חרדי - מאיר הנדלסמן  / דב רוזן 03-9052498/9  

·       אגף מוכר שאינו רשמי - איציק דיעי 03-9052254 

·        אגף הספורט - אסנת הלל 03-9052272     

·        אגף הנוער - לימור קסבי  03-9052413   

·        אגף הרווחה והבריאות - רויטל שורבן 03-9052900  

·        אגף הקליטה - רעיה ליכטמנוב 03-9112057  

·      עמותות שאינן משתייכות לאגפים הללו ייפנו לגב' אסתר ריפולד בטלפון 03-9052227/2404     

דף הבית
אודות
תבחינים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות                        בניית אתר