Logo.jpg
הודעות
18/01/2012
טופס תצהיר הרו"ח לתרבות תורנית עודכן , יש להעלות מחדש עד לתאריך 18/12גם אם בסטטוס תקין . לפי הפורמט החדש .
25/12/2011
המערכת סגורה להגשת בקשות תמיכה לשנת 2012
דף הבית
אודות
תבחינים
צור קשר
תבחינים
תבחינים 2012


התמיכות תחולקנה בהתאם לתבחינים והסדרים כפי שאושרו ע"י מועצת העירייה ביום
ובכפוף לנוהל תמיכות.

מובהר בזאת כי העירייה תדון בבקשות לאור סדרי העדיפויות והקריטריונים העירוניים,
בהתחשב במצבה הכספי וללא קשר לתמיכה שניתנה או שלא ניתנה בעבר .

הבקשות תיבחנה על ידי צוותים מקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העירייה.

ביצוע התמיכה שתאושר למוסד יהיה מותנה בכך שהגוף יעמוד בתנאי נוהל התמיכות
ויסדיר את כל חובותיו לעירייה ( חוב בלתי מוסדר יקוזז מהתמיכה שתאושר )

יש להשלים את תיק הבקשה לא יאוחר מתאריך 31/3/2012.
 
לאחר תאריך זה תיסגר המערכת ולא יהיה ניתן להשלים את תיק הבקשה .
תיק בקשה שלא הושלם בזמן לא יטופל ולא תינתן תמיכה לעמותה.

על העמותות לשמור את כל ההוכחות בגין הפעילויות שבוצעו לרבות פרסומיהם (עיתון , מודעה , פליירים וכו )
 
 

 

 

דף הבית
אודות
תבחינים
צור קשר
כל הזכויות שמורות לעיריית פתח תקוה מחלקת תמיכות                        בניית אתר